تعطیلات عید فطر رو رفتم لرستان بهشتی بود اون بکری ،سکوت و آرامششو خیلی دوست داشتم دخترکم حسابی تو رودخونه هاش آب بازی کرد

وای که اون گندمزارهای سر راه منو تا عرش میبرد

خدا رو شکر هتلی هم گرفتیم رو به یه منظره بکر و خوب بود

اما از خونمون بگم خونه بغلیمون هم درحال تخریب بود دلهره خونه رو هم داشتم که خدا رو شکر به خیر گذشت

هفته بعدش از شرکت برادرم کارگر خدماتی گرفتم و کل خونه رو سابیدیم تا تمیز شد هم ریخت و پاشیده های دخترک هم خاک بنایی همسایه خونه رو حسابی کارگر لازم کرده بود

روتختی و روفرشی اینارم شستم حسابی خونه گل شد البته که به دو روز نرسیده خونه مثل اولشه ولی خب بازم تا چند روز از تمیزی خونه حالم خوب بود قلب