پنجشبه ساعت دو صبح همسری گفت سردمه لحاف بکش روم ! گفتم عزیزم تب داری بیا استامینوفن کدیین بخور گفت نه برای معده مه! خلاصه نخورد تا صبح هی سه تا لحاف روش بود بلند شدم ساعت سه براش چایی و عسل دادم خورد و بعد خوابید صبح دخترک بیدارشد گفتم بابا شیر! همسری هم گفت سرم خیلی درد میکنه پاشو خودت جمع و جورش کن دخترک بغل کردم رفتم پذیرایی رفتم خودم دستشویی که یهویی یه صدای خیلی بد اومد! دوییدم بیرون دیدم همسری دمر افتاده رو زمین بیهوش و زمین خون ! خیلی هول کردم فقط میزدم تو سر خودم ! که بند شد گفت کجاست کجاست! که دیدم خون از دماغشه خیالم راحت شد چون فک کردم خدایی نکرده سرش جایی خورده !

دخترک که مثل بید میلرزید و بغل کردم گفتم مامان هیچی نیست که یهویی  همسری از پشت افتاد خورد به میز

دیگه حال خودمو نمیدونستم گفتم خدایا چی کار کنم جالبه اصلا نمیرفتم همسری بلند کنم! انگار واقعی نبود فقط دوییدم تو راه پله که جیغ زدم کمک کمک شوهر همسایمون اومد نمیدونم چطوری همسری رفته بود تو دستشویی ! البته یه لحظه یادمه داشت میرفت گفتم بشین الان باز میخوری به دیوار ! میگفت هیچی نیست نگو اصلا متوجه زمین خوردن و اینا نیست تو دستشویی هم خون رو دیده فکر کرده از معده شه میگفت همه جا خونه ! گفتم از بینیته برای همسری آب قند درست کردم زنگ زدم به اورژانس اصلا یادم نیست رفتم تو اتاق به اورژانس زنگ بزنم دخترک کجا بود ! شاید پشت سرم هی راه میرفت و گریه میکرد ! نمیدونم چی میدید ! زن همسایمون اومد گفت چی شده گفتم اینطوری دخترک رو گرفت براش شیر درست کردم نخورد بهش آب دادم نخورد ! اورژآنس اومد گفت چیزی نیست تب و لرزه ببرینش بیمارستان شخصی اگر میتونین زنگ زدم بابام اومد دخترک رو گذاشتم پیش مامان و راهی شدیم جالبه که دخترک رو گذاشتم و رفتم ! با اون حال صبحانه نخورده !اینجا فهمیدم برعکس اینکه فک میکردم همه چیزم شده دخترک اولویتم همسرمه ! خلاصه که شکر خدا سی تی اسکن سالم بود و به خیر گذشت

ولی بینیش شکسته

همسر خوبم دوستت دارم