امروز دست دخترک رو باز کردیم

ممنون از دوستانی که جویای احوال بودن

گذشت

سخت گذشت ولی گذشت

خیلی باز کردنش برام کابوس بود ولی خدا کمک کرد و تموم شد

ایشاله دیگه هیچ وقت پیش نیاد

شهره جان سوال ازم پرسیده بودی که باید تو جوابت بگم معجزه بود و دل شکستنم و دعاهام کار خودشو کرد همین

امروز 7 ساله که مادر بزرگم دیگه بین ما نیست +