الان یه هفته است که دست دخترک تو کچه!

عزیزه دل مامان صبح وقتی از خواب پاشد و من رفته بودم براش شیر درست کنم میخواست از تخت بیاد پایین که از رو تخت ما افتادگریههمچین صدا داد که بند دلم پاره شد

همچین گریه میکرد که جیگرم میسوخت بردیمش بیمارستان پارس دستشو دید گفت هیچی نیست فرداش بردیمش بیمارستان لاله ارتوپد دیدش عکس انداخت و گفت شکستهگریه