تازگیا دخترک که آخر شب میخوابه تازه کار من شروع میشه خیلی خسته میشم ولی وقتی صبح بلند میشم میبینم خورشتم تو آرام پز آماده است ظرفهای ظرفشویی شسته شدست و خونه مرتب شده آشپزخونه دستمال کشی شده است و این یعنی خونه بوی خوب و تمیزی میده و من صبح کلی انرژی خوب میگیرم وقتی میبینم سینکم تمیزه تمیزه گازم تمیزه تمیزه شامم آماده است و خونه مرتبه همونطوری که دلم میخواد و اگر موقع برگشت کلید بندازم درو باز کنم دیگه با یه خونه بهم ریخته پر اسباب بازی با یه عالمه کار از شب مونده مواجح نمیشم حالمو خوب میکنه