این چهار روز تعطیلی ( خب من چهارشنبه هم نیومده بودم ) خیلی سخت گذشت

دوشنبه کرایوتراپی داشتم ! و مشکلات بعدش هم بود و اینکه از پنجشنبه  خونریزی خخخخخخخیلی زیاد دارم

و اینکه خودم سرما خوردم دخملی و همسری هم سرما خوردن اونم خیییییییلی شدید الهی بگردم بچه ام سه روز هیچی نمیخورد یعنی دیگه پنجشنبه کم آوردم و یه دل سیر گریه کردم

وای دلم میخواست یکی بود کمکم کنه به بچه برسه من استراحت کنم خونه بهم ریخته بود هر چقدر هم مرتب میکردم باز بهم بود یه بچه ای که مریضه غذا نمیخوره خودم مریضم وای دیگه کم آورده بودم

دخترک حسابی شیطون شده دوست داره از مبل بره بالا با کلیدها بازی کنه و من میترسم بیفته نه از روی خود مبل از روی دسته مبل وقتی میره روش وای میسته

خسته ام و عاشقشم