بعد بیشتر از بیست سال باز یه چیزی رو مزه کردم صف تاب تو پارک