دو روزه دخترکم تب داره و من و خودش خونه نشین شدیم

داره دندونای بالاش در میاد 

اولین روز مادری که مادر بودم رو با شب تا صبح بیداری  بر سر دختر تب دار طی کردم و خدا خواست بفهمم الکی اسم مادر رو یدک نمیکشم