امروز کارگر اومده برای خونه تکونی منم از فرصت نبودن دخترک استفاده کردمو خودمم کشوهارو مرتب کردم و خورده کاریامو کردم که دخترک باشه عمرا بشه انجام داد

بعد از حدود 19 ماه امروز اولین روزیه که از دخترک دور شدم رفته خونه باباینا آخه گفتم دیگه بوی شوینده ها اینا حسابی روش تاثیر بد داره میگم نوزده ماه خب بارداری هم حساب کردم :D

برم که کارا مونده فقط خواستم امروز رو ثبت کنم