چند روز از دلم همینطوری نواهای غمگین به گوش میرسه دست خودم نیست هرچقدر هم سعی میکنم به روی خودم نیارم نمیشه

درد کشیدن بابام

وضعیت خودم

وضعیت کارم تبعیضاتی که دل آدم رو خون میکنه

همه چیز شده خوره جونم وقتی به خیلی ها که دوران منو با بیخیالی طی کردن و فقط کارشون خواب و خوردن و استراحت بوده و گردش و دیدن فیلمهای شاد با خودم مقایسه میکنم دلم میخواد بترکه