چند روزه یه صحنه هایی میبینم که دیگه باورم نمیشه!

فقط به همسری میگم تو رو خدا بزن یه کا نا ل دیگه!

آخه من نمی تونم درک کنم ض ر ی ح ی که چندتا تیکه آهنه روسری میبرن میمالن بهش که تبرک بشه!!!!!!!! تبرک چی بشه!

باز اگه ض ر ی حی که ت ک ر ب لا هست رو میاوردن یه دور میزدن میگفتن خب به خاطر مجاورت با امام متبرک شده ولی این چی !

خب حق دارن دیگران بهمون بخندن دیگه بگن ش ی ع ه آهن پر س ته!

آخه چرا چرا این کارو میکنیم  همش میگم وای اینا با این کاراشون چه میکنن با اس لا م و ش ی عه

یعنی داغونما

من نمیدونم امام و افکارش احترام و قداست دارن یا آهنی که تازه ساخته شده و آیا برسه اونجا یا نه!