دلم میخواد یه پست بنویسم از اون پست های 100سطری ولی با وجود اینکه دلم پر ولی انگار نمیتونم حرف بزنم