خب دیروز پری شدم این یعنی اون همه تلاش و آمپولهای گرون تاثیر نکردن همین!