بچه ها تو جمعمون تو این کسایی که میان و بهم سر میزنن یا کسانی که خیلی وقته هم دیگرو میشناسیم ولی از اعتقادات هم خبر نداریم

کسی هست بین شما که بهایی باشه ؟ یه کاری دارم اگه هست و نمیخوادم کسی بدونه برام خصوصی نظر بزاره فقط با یه آدرسی ایمیلی چیزی مرسی