خب این روزا اینجایی که هستم خیلی کار دارن و منم اساسی مشغولم

البته گفتم که فعلا اینجام تا یه جای خوب پیدا کنم

اینجا که هستم یه شرکت ستادی استانیه

و میخواستن منو بفرستن به یکی از زیرمجموعه ی زیر مجموعه هامون که فعلا مدیر اداریمون نگهم داشت گفت همین کارگزینی شرکت خودمون باش تا همین ستاد برات جا پیدا بشه

خدا رو شکر که دست اهریمننان برای یه عده رو شده و الان سه نفر هم به خاطر این جابجایی من معاون عوضی و خواهر عوضی تر از خودش آوارشون کردن بیچاره ها میخواستن بیان جای من که بعد از موافقت معاونت رفته بودن با مدیرهایشون صحبت کرده بودن و موافقت گرفته بودن بعد که از جای قبلی معلق شده بودن اینا گفته بودن نه و دوست خواهررو آوردن

خلاصه که اینجابچه ها خوبن الحمد اله

فقط دعا کنید همینجا اگه صلاحه بمونم

خلاصه که روحیمم خیلی حساس شده حالا مونده تا ترمیم شه و بشم همون آدم قبلی

ولی دارم رو خودم کار میکنم مثل ابر بهار شدم یه لحظه خوبم یه لحظه وحشت ناک ابری و رعد و برقی

خلاصه که بازم محتاجم به دعا