من شخصا یه عادتی که دارم اینه که نمی تونم مثل دیگران یه آدم احمق رو به خاطر اینکه برادر احمق تر از خودش معاون شرکت تحویل بگیرم

نمیتونم نمی دونم خوبه یا نه همیشه از این قضیه متنفر بودم

و احساس اصلیم رو بهش روک میگم میخواد هر کی باشه