خب انقدر بغض دارم که اصلا حوصله عکس گذاشتن ندارم

همه چیز تو محل کارم رو مخمه

هیچ طوری نمی تونم رفتار ها رو توصیف کنم دیگه خسته شدم

ای خدا کی این معاونمون عوض میشه گریه