وای که با تمام سلولهای بدنم میخوام از این قسمت برم دیگه دوست ندارم اینجایی که هستم کار کنم

یه مشت آدم مزخرف و بیییییییییییییب که همش دارن طرف این خواهر معاون رو میگیرن

حالم ازشون بهم میخوره از همشون