بچه ها کسی میدونه من قاب تابلو از این فانتزی ها و شیکهاش از کجا میتونم گیر بیارم؟ پهن و بزرگ میخوام