وای که داره مخم میترکه این هم اتاقیم دخترشو که کلاسه دومه رو میاره اداره

اونم میره یه سه چهارتا لنگه همو میارن یه سره در حال سر صدا کردنن ببینید دیگه آدم چی میشه تو اتاق

به جای تمرکز برای کار سرو صدا ست اینجا

فقط همین بس که صدای دینگ دینگه گیمشونو باید صبح تا شب تحمل کرد

پینوشت: باید خاطر نشان کنم این همکارم خواهر گندیده ی همون معاون احمقمونه که قبلا گفته بودم ، پس متوجه شدید چرا نمیتونم بهشت تذکر بدم که ؟