اینام چایی هستن

قرص ماه کاری از همسری

من تو این جاده رانندگی کردم

جنگل دیلمان

اینم باز جنگل دیلمانه اون جعبه رو میبینید که روش درجست فکر کنم برای آب رودخونه است روی اونم سبز شده

 اینم منم اینجا انقده دلم از همسری گرفته بود حد نداشت

 اینم سفره شاممونه !!