چند وقته دارم سعی میکنم به خودم بیشتر بها بدم

خودم باشم همون فلفل چند وقت پیش

دوست دارم به خودم برسم

در اولین اقدام کلی برای خودم وسایل های خوشگل خریدم و شیک شدم !!

بعد امروز میخوام برم باشگاه ثبتنام کنم

و یه وقت گرفتم برای جرم گیریه دندونام

این یعنی دارم به خودم میرسم خیلی وقته ظاهرمو ول کردم

باید بیشتر به خودم برسم