ديشب شبه برزخيو بدي رو گذروندم نمي دونم چم شده بود

اولش از دوريه جوجوخان دلم گرفت و گريم گرفت بعد يه دفعه از جدايي و دوريه جوجوخان به مرگ رسيدم و ياد دفن مامان بزرگم افتادم و بعد ترس از مرگ و ...

داشت كَله ام ميتركيد

يه اس ام اس دادم به جوجوخان كه : من خيلي از قبر ميترسم يعني چقد ديگه فرصت دارم ؟

كه گفت نترس اون موقع با هميم

نمي دونم چرا يه دفعه كلي آروم شدم و همه ترسام تبديل شد به آغوش گرم جوجوخان روي كاناپه جلوي تلويزيون تو خونه خودمون

جوجوخان گلم خیلی دوست دارم خیلی، مایع آرامشم

پيونشت : مرسي خانمه جونم ،‌ببخشيد مايه آرامش اون بالارم عوض نكردم كه يكم بخنديم