من میخوام جای کارمو عوض کنم دیگه تحمل این هم اتاقیمو ندارم

اداره ما رو به خیابونه اصلیه که خیلی هم شلوغه به خاطر همین پنجره هامون دو تا است که این خانم یکی رو باز کرده گلدون چیده و صدای خیابون کله ما رو میبره!!

با رئیسم خوبم ولی دیگه این یکی رو نمی تونم تحمل کنم برام دعا کنیدنیشخند