خیلی حالم بده این بغضه داره هی گلومو فشار میده

ناراحتم خیلی ناراحت دوست دارم زار زار همینجا پشت کامپیوترم گریه کنم ..

امروز خیلی روزه سخت و فشرده ای بود

خسته شدم