از صبح دوباره حالم خوب نیست

نمی دونم چرا ولی میزون نیستم

سر گیجه و غیره و غیره ..

تازه مماغمم سرازیره!

وای از دست این همکارها که هی مریض میشن خودشونو خانواده اشون باز میان سره کار ما ازشون میگیریم

اه

دیشب رفتیم دکتر ,‌ خدا رو شکر قرص هامو کم کرد از روزی ١٩ تا قرص (‌خب ۶ هفت نوع بودن که هر کدوم دو سه بار در روز مصرف میشد میشد روزی ١٩تا )‌ به ٧ الی ٨ تا رسیده

و گفت که خیلی بهتری خدا رو شکر