به هر حال مدرکمو گرفتم ______________

فکرشو بکن با چه حالی خاله پری اومده بود و من داشتم میمردم ولی رفتم به هر حال گرفتم و شونصدتا پله رو ١٠٠ بار بالا پایین کردم که امضاهارو بگیرم

دوست جونا این روزا خیلی سرم شلوغه دلم یه مسافرت توپ میخواد با یه هزینه کم چون پولمون کمه باید پس انداز کنیم دوست جونا کمکم میکنین؟

****

جمعه انقده حالم بد شد که مامان اینا اومد عیادتم!

برام کلی چیز آورده بودن مامان برام کباب تابه ای درست کرده بود با برنج برای شام بعد کاچی هم برام درست کرده بود

بابا برام شیرینی گرفته بود

داداشی برام آناناس گرفته بود

کلی ذوق کردم ولی اومدن