یه پست ویژه برای یه همسر ویژه

Love II Smileys

عزیزم از این که کنارت احساس آرامش میکنم ممنونم هم از تو هم از خدا

از این که زندگی راحتی برام ایجاد کردی ازت ممنونم هم از تو هم از خدا

خدا رو شکر میکنم برای وجودت

برای تمام روشن فکریت

برای تمام آرزوهام که به حقیقت رسوندیشون ممنونم

وقتی دستم در دستت و با هم یه عالمه دیروز راه رفتیم تا برای آشیانه امون نون خوشمزده ای که هوس کرده بودیم رو بخریم کلی کیف کردم کلی ذوق کردم

مرد زندگیه من تو رو همیشه با تمام وجودم دوستت دارم

همیشه سایه سرم و یار و همراهم باش