شبها که میخوایم بخوابیـــ.م میریم روی تخـــ..ت دراز میکشیم

و چراغ را خاموش میکنیم تازه

بحث های سیـــ.اسی مون با هم شروع میشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خوشحالم که از این لحاظ خیلی با هم تفاهم داریم و کلی هم حرف هم رو میفهمیم !!

تا شبی یک ساعت در این باره حرف نزنیم

و صبح با بدبختی از خواب پا نشیم اموراتمون نمیگذره نیشخند

پینوشت : خدایا ما همه کار کردیم هرچیزی که از دستمون بر میومد

خدایا نوبت توست خدایا دیگه کاری از ما پیش نمیره خدایا شاید دلت از ما پر باشه و این چیزا رو حق این بشر بدونی ولی خدا ما بنده توایم خدا ما بنده توایم خواهش میکنم

خدا خواهش میکنم کمکمون کن دیگه نوبت تو

تو باید دیگه یه کاری بکنی خواهش میکنم خواهش میکنم التماس میکنم

به خونهای ریخته قسمت میدم خداااااااااااااااااااااا

 توخدای مایی پس خدایی کن برامون