ناراحتم

وقتی بعد از ازدواج تلفنات با همسری کم میشه و همه چیز در حد تکراره یه سر از حرفا بشه

حتی نپرسه حالت چطوره

و وقتی هم تو زنگ بزنی انقده در سکوته که تو مجبور میشی هزار  دفعه یه حرف رو تکرار کنی

وقتی به یه کلمه اشتباه تو رو اونور هی تکرار کنه و بخند اونم با همکارش که این همکارش خودش انقده اوته که هم اتاقیه من با یهبار دیدنش فهمیده که خیلی بکلاسه !!

اینا چند وقته عذابم میده در طی روز