اول بگم که بعضیا گفتن اینطوری بنویس و اون طوری بنویسو ...

من هر چی که ذهنمو مشغول کنه مینویسم

درباره هرچی بخوام مینویسم اینجا خونه منه و منم هرطوری دلم بخواد درباره هرچی دوست دارم مینویسم

اگه واقعا دوست ندارید نخونید لطفا برید برای خودتون یه وبلاگ درست کنید و هرچی خودتون دوست دارید بنویسید !

خوب دوست جونا چه خبر خوبید ؟

ای ما هم بد نیستیم

دیروز رفتیم بهشت زهرا دیدن اهل قبور !

خوب بودن همشون!

بعد از برگشت یه دفعه یه تابلو شیرخوارگاه رو دیدیم به همسری گفتم موافقی براشون پفک بخریم ؟

گفت هستم

رفتیم انقده تابلو ها رو دنبال کردیم تا پیداشون کردیم از نگهبان پرسیدیم چند نفرن؟

بعد رفتیم شیر خریدیم براشون!

خب زیره سه سال که نمی تونه پفک بخوره پس شیر پاکتی گرفتیم

ولی نذاشتن بچه ها رو ببینیم انقده هم باهامون مسئولینش بد رفتاری کردن که ما یاده کارتون جودی آبوت و مربیه پرورشگاهشون افتادیم

ولی موقع برگشت انقده با این کاره کوچیکمون حال کردیم که خدا میدونه