تموم شد

الان من لیسانس دارم و کارشناس امور تربیتی هستم !

و اما شد دو ماه که رفتم خونه خودم !

راستی میشه اینو خانوما جواب بدن ، برای عفونت چی کار میشه کرد ؟