عکس ها رسید ولی ناقص چون آپلود نمی شن!

ببخشید یکمی بهم ریختست و تاریکه آخه روزه جهاز دیدنی بود وشب هم هست. همه چیز به طوری که همه ببینن چیده شده بعدا عکسای چیده شده و مرتب شدشم میندازم فعلا اینارو ببینید

اتاق خواب خودمون

میز آرایش  که هیچیش معلوم نیست انقده روش پره

 خرید های همسری

 جعفرخان در خانه جدید