دوشب آخری که با شوشو پیش هم خوابیدیم یه عادتی کردیم که تا ساعت 2 شب بیداریم . یعنی از ساعت 10 که شب بخیر میگیم با هم حرف میزنیم (‌خلافا فکر بد نکنید واقعا حرف میزنیم ) تا 2 ! ولی خیلی حال میده ! کلی صمیمی تر شدیم گوش شیطون کر .انقده از این در و اون در میگیم که خدا میدونه

دوست دارم نفسم

راستی با ماه رمضون چه میکنید

روزه بگیرا و نگیرا التماس دعا دریم مخصوص