عکس مبلایی که پسندیده بودمو پیدا کردم


فکر کنم حالا دیگه بهتر بتونین رنگشو کمکم کنید

البته یکمی مدل بالای دستش فرق میکنه مال من سادست

مرسی