سسسسسسسسسسسسسسسلام فلفل اومد

به علت دور بودن از نت و غیره مرا عف ( درست نوشتم آیا؟) قرار دهید

آخه من با همسری از 12 تا 15 رفتیم لواسان خونه داییش

مثلا 13 بدر جاتون خالی لنگری انداخته بودیما

دیگه با کتک بلند شدیم اومدیم خونمون

17-18 نفری بودیم

انگدددددددددددددده جوجوخان اونجا هوامو داشت که نگو نپرس

منم که ملیض شده بوده خیلی

هی تا میرفتیم بیرون می گفتم جوجو من دستشویی دارممممممممممممممممم

بدووووووووووووووووو

تندی شروع میکرد به سرعت 

که میدویدیم به دستشویی میرسیدیم

یه روز رفتیم کافی شاپ همراه خواهرشو دختر داییش من گفتم جوجوخان دستشویی

که رفتیم تازه بعد از اینکه اومدم بیرون دستم مایع ریختم که بشورم دیدم آب نمی یاد نگو قطع شده ( شانس آوردم اون تو نمودم ) حالا مایع به دست دنباله آب میگشتیم که سر از کارواش در آوردیم

خلاصه که چه حالی داد سه روز باهم بودیم تا حالا نشده بود سه شب پشت پیش هم باشیم و دو شب پشت هم باهم بخوابیم

خیلی مزه میداد وقتی صبح تو خواب هی اذیتم میکردی که بیدار شم خیلی خوب بود

چقده آرزوی اینو داشتم که سیزده بدر با هم باشیم

***

اینو میگم قابل توجه اونایی که گفتند با خانواده شوهرت رفت و آمد کن من با اونا رفتم اونجا و کلی هم الارقم متلکها و کنایات اونا به روی خودم نیاوردم و خودمو چسبوندم بهشون ولی پشت سر مخ جوجوخانو خوردم خیلی ... دختره بد، فلفل دیونه

ولی سعی کردم خوشبگذره

***

دیروزم که رفتم ملحافه رخت خوابم رو گرفتم چقده قشنگ بودند

همش صورتیه

ملحافه لحافم صورتی کمرنگ تیترن ساده است و وسطش ساتن صورتی پرنگ تر پفک دوزی شده

و روی تشکی ها هم صورتی با گل بوته های سفید ریز

قشنگند به قل مامان بزرگم عروسی بود

پا وب : قابل توجه دوستان من خوشخواب میگیرم ولی مامان برام چند دست لحاف و تشک برای میهمان میده ( پشم ) بعلاوه پتو و لحاف حاضری ..عکس هم موقع که دوخته شد چشم میندازم